.

Politica de confidentialitate si protectia datelor

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE, societatea
ALGABETH COM SRL1 doreşte să işi asume angajamentul cu privire la respectarea
legislației aplicabile domeniului datelor cu caracter personal astfel încât să ne bucurăm în continuare de încrederea dumneavoastră („ALGABETH” şi/sau „Societatea„).

Această notă de informare este detalierea a cum, când și de ce vă prelucrăm datele cu caracter personal atunci când achiziționați un produs existent într-unul din magazinele fizice
ALGABETH COM SRL sau în magazinul virtual, când vizitați website-ul nostru sau aveți interacțiuni cu noi, condițiile în care le putem dezvălui altora și cum le
păstrăm în condiții de siguranță.

Dacă aveți orice întrebare privind modalitatea în care vă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • vă puteți adresa Departamentului responsabil cu Protecția Datelor ALGABETH COM SRL. la adresa de e-mail
  gdpr@algabeth.ro sau
 • ne puteți contacta prin poştă la sediul nostru social din Comuna Brazi – Sat Popesti, str. Parului, nr. 82, Judetul Prahova, Cod postal 107087.
 1. ALGABETH obține date cu caracter personal în mod direct
 2. ALGABETH poate obține date cu caracter personal în mod automat
 3. ALGABETH poate obține date cu caracter personal din alte surse
 4. ALGABETH prelucrează date cu caracter personal în scopuri determinate
 5. ALGABETH poate dezvălui date cu caracter personal unor terțe părți
 6. ALGABETH garantează drepturile cu privire la datele cu caracter personal
 7. ALGABETH prelucrează în mod prudent datele cu caracter personal ale copiilor
 8. ALGABETH păstrează datele cu caracter personal pe o perioadă limitată
 9. ALGABETH deține măsuri rezonabile de asigurare a securității datelor cu caracter personal

1. ALGABETH OBȚINE DATE CU CARACTER PERSONAL îN MOD DIRECT

Ca regulă, ALGABETH obține date cu caracter personal (adică orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă) direct de la dumneavoastră.

Dacă sunteți client ALGABETH, vom obține datele dumneavoastră de contact (cum ar fi numele, prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon), date rezultând din
tranzacțiile efectuate (cum ar fi detalii privind produsele achiziționate şi modalitățile de plată alese).

2. ALGABETH POATE OBȚINE DATE CU CARACTER PERSONAL îN MOD AUTOMAT

Pot exista situații în care ALGABETH obține datele dumneavoastră cu caracter personal în mod automat.
Astfel, în cazul în care ați efectuat o achiziție a unui produs în magazinul virtual ALGABETH, detalii privind geolocalizarea şi traficul de internet (cum ar fi adresa de IP) vor fi
prelucrate.

ALGABETH va interacționa cu dumneavoastră (a) în mediul online, (b) fizic, (c) ca urmare a accesării de către dumneavoastră a diferitelor reclame personalizate pe care ALGABETH sau furnizorii de
servicii acționând în numele ALGABETH vi le transmit.

3. ALGABETH POATE OBȚINE DATE CU CARACTER PERSONAL DIN ALTE SURSE

Pot exista situații în care ALGABETH obține datele dumneavoastră cu caracter personal din alte surse.

Astfel, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi obținute de ALGABETH din surse legitime (ca urmare a vizitării de către dumneavoastră de website-uri partenere), ca urmare a unor
procese de fuziune sau ca urmare a dezvăluirii acestora de către alte persoane pentru efectuarea unei achiziții a unui produs într-un magazin fizic sau virtual ALGABETH. In acest ultim caz,
ALGABETH va considera că sunteți autorizat pentru dezvăluirea acestor date cu caracter personal.

4. ALGABETH PRELUCREAZĂ DATE CU CARACTER PERSONAL îN SCOPURI DETERMINATE

ALGABETH prelucrează date cu caracter personal în scopuri determinate.
Astfel, în funcție de relația existentă între dumneavoastră şi ALGABETH, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate dacă avem consimțământului dumneavoastră, dacă
sunt necesare pentru încheierea şi desfăşurarea relațiilor contractuale, dacă sunt necesare ca ALGABETH să îndeplinească obligații legale sau dacă există interese legitime ale ALGABETH
care nu prevalează drepturilor şi libertăților dumneavoastră fundamentale.

Mai exact, ALGABETH poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal dacă avem consimțământul dumneavoastră pentru:

 • trimiterea materialelor publicitare prin diferite metode de comunicare (e-mail, SMS, poştă);
 • verificarea satisfacției clientilor in ceea ce privește activitatea ALGABETH şi a colaboratorilor săi;
 • personalizarea şi transmiterea de oferte promoționale.
 • transmiterea de informații financiare, situația contului, informații de plată

Dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează în baza consimțământului, veți avea posibilitatea de a vă oferi consimțământul, de a refuza acordarea
consimțământului sau de a vă exprima la un moment ulterior consimțământul. In acest sens, înțelegeți că ALGABETH vă va putea contacta până la momentul la care vă veți exercita
opțiunea cu privire la consimțământ.

De asemenea, ALGABETH va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru:

 • executarea contractului încheiat cu ALGABETH;
 • pentru conformarea cu normele, reglementările legale, codurile de conduită sau ghidurile aplicabile ALGABETH sau în vederea aplicării legii și cooperării cu autoritățile competente
  (inclusiv, dar fără a ne limita la, autoritățile fiscale și judiciare).
 • prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv frauda și spălarea de bani sau finanțarea actelor de terorism, precum și analizarea și gestionarea riscurilor comerciale;
 • în legătură cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a ne limita la, redactarea și revizuirea documentelor, întocmirea documentației necesare
  încheierii unei tranzacții, obținerea de consultanță juridică și facilitarea soluționării litigiilor) și/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor și obligațiilor noastre contractuale
  și legale;
 • cooperarea cu autoritățile publice;
 • gestionarea și pregătirea rapoartelor interne.

5. ALGABETH POATE DEZVĂLUI DATE CU CARACTER PERSONAL UNOR TERȚE PĂRȚI

Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, comunicăm aceste date către terți, incluzând partenerii ALGABETH, cum ar fi:

 • furnizori de servicii operaționale, precum servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăți, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigații aferente asistenței pentru
  clienți;
 • orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potențial) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achiziție, datorie sau vânzare
  de bunuri);
 • consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați;
 • autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru conformitate cu reglementărilor aplicabile.

6. ALGABETH GARANTEAZĂ DREPTURILE CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, ALGABETH garantează respectarea drepturilor dumneavoastră:

 • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea ALGABETH că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații
  despre modul de prelucrare;
 • dreptul la rectificare care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste
  date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie
  șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării care se aplică în cazul în care

  1. dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal
  2. prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării
  3. ALGABETH COM SRL nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță,
  4. v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră
 • dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor,
  drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un
  format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod
  similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este permisă de lege.

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:

 • prin poștă, la sediul nostru social din Comuna Brazi – Sat Popesti, str. Parului, nr. 82, Judetul Prahova, Cod postal 107087
 • prin email, în atenția Departamentului responsabil cu Protecția Datelor ALGABETH COM SRL la adresa de e-mail
  gdpr@algabeth.ro

7. ALGABETH PRELUCREAZĂ îN MOD PRUDENT DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE COPIILOR

ALGABETH nu solicită în mod voit date cu caracter personal ale persoanelor sub 16 ani. Dacă situația o va impune, ALGABETH va prelucra date cu caracter personal ale unei persoane sub 16 ani
numai dacă şi în măsura în care consimțământul privitor la prelucrarea datelor cu caracter personal este acordat sau autorizat de părinte sau de titularul răspunderii părinteşti
asupra acestei persoane.

8. ALGABETH PĂSTREAZĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL PE O PERIOADĂ LIMITATĂ

ALGABETH va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de
prescripție aplicabile sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).

9. ALGABETH DEȚINE MĂSURI REZONABILE DE ASIGURARE A SECURITĂȚII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ALGABETH va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate
în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.


1 ALGABETH COM SRL este o societatea comercială cu sediul în Comuna Brazi – Sat Popesti, str. Parului, nr. 82, Judetul Prahova, Cod postal 107087, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
J29/1056/1997, cod unic de înregistrare RO 9801703.


Politica de gestionare a fisierelor de tip cookie

Ce sunt si cum sunt folosite cookie-urile?

Pentru a va imbunatati experienta de navigare online, folosim cookie-uri care faciliteaza utilizarea magazinului online ALGABETH de catre vizitatori.

Un cookie este un fisier de mici dimensiuni, format de regula din litere si cifre.
Acesta este descarcat in memoria unui calculator sau a altui tip de dispozitiv folosit pentru navigarea pe internet (smartphone, tableta, etc), atunci cand utilizatorul acceseaza un anumit site web.

Nota:Cookie-ul nu poate accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului, nu contine programe software sau virusi, fiind complet „pasiv”.

Atunci cand utilizatorul acceseaza un site web de pe un browser de navigare pe internet, site-ul web transmite informatii catre browser iar acesta creeaza un fisier text.
De fiecare data cand utilizatorul acceseaza din nou respectivul site, browser-ul transmite acest fisier catre site-ul web.
Astfel cookie-ul anunta site-ul web intotdeauna cand utilizatorul revine pe site.

In general rolul cookie-urilor este de a asigura o interactiune rapida si facila intre utilizatori si site-urile web.
De asemenea cookie-urile sunt folosite pentru ca utilizatorii sa-si poate relua cu usurinta activitatile la urmatoarele accesari ale unui site web, vizitat anterior.
Practic, cookie-urile spun serverului care sunt paginile ce trebuie afisate utilizatorului, fara ca acesta sa fie nevoit sa-si aminteasca paginile in care a navigat sau sa navigheze in intreg site-ul de la inceput.

De ce folosim cookie-uri?

 • Pentru a recunoaste noi vizitatori pe site-urile si aplicatiile ALGABETH
 • Pentru a recunoaste vizitatorii din trecut.
 • Pentru a va pastra parola daca sunteti inregistrat pe site-ul nostru.
 • Pentru a imbunatati site-urile si aplicatiile ALGABETH
 • Pentru a intelege mai bine interesele clientilor nostri si ale vizitatorilor site-ului nostru.

Tipuri de cookie-uri folosite pe site-ul ALGABETH

Cookie de performanta

Acestea retin preferintele utilizatorului si modul cum folosesc site-ul, astfel incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.
Acestea nu colecteaza informatii care pot identifica utilizatorii, toate datele fiind anonime.
Cookie-urile de performanta sunt folosite doar pentru a imbunatati modul in care functioneaza site-ul.

Cookie de sesiune

Acestea sunt stocate in dispozitivul utilizatorului in timpul sesiunii de navigare.
Acestea stocheaza un identificator anonim de sesiune, permitand utilizatorului sa viziteze un site web fara a fi necesar sa introduca in fiecare pagina informatiile de identificare (nume de utilizator, parola, etc).

Astfel de cookie-uri se folosesc frecvent intr-un magazin online.
Spre exemplu atunci cand utilizatorul viziteaza o anumita pagina si selecteaza anumite produse, cookie-ul retine produsele selectate si le adauga in cosul de cumparaturi, care va contine toate produsele selectate in momentul in care utilizatorul doreste sa paraseasca pagina.

Cookie-urile de sesiune sunt stocate in memoria dispozitivului doar pe durata unei sesiuni de navigare pe internet si sunt eliminate cand browser-ul este inchis.
De asemenea pot deveni inaccesibile si daca sesiunea a fost inactiva pentru o anumita perioada de timp.

Cookie functionale

Cookie-urile functionale stocheaza preferintele utilizatorilor si permit site-ului sa asigure o experienta imbunatatita in timpul navigarii.
Astfel aceste cookie-uri asigura livrarea unui continut personalizat pe baza istoricului de navigare, permitand astfel recunoasterea utilizatorului.

Cookie esential

Cookie-urile esentiale stocheaza date legate de sesiunea curenta a utilizatorului. Acest tip de cookie se poate dezactiva, dar site-ul va deveni nefunctional.

Pentru a imbunatati experienta utilizatorilor folosim urmatoarele tehnologii:

Google Analytics

Folosim Google Analytics pentru a colecta informatii despre modul in care vizitatorii utilizeaza site-urile si aplicatiile noastre web.
De exemplu, colectam detaliile precum sursa vizitei si numarul total de vizitatori pe site-ul si aplicatiile noastre.
Acest lucru ne permite sa determinam eficienta campaniilor noastre de promovare si activitatea utilizatorilor pe site-urile si aplicatiile noastre.
Gasiti mai multe detalii despre politica de confidentialitate Google Analytics aici: https://support.google.com

Cum pot controla cookie-urile?

Browserul de navigare pe internet ofera posibilitatea utilizatorilor de a controla/dezactiva cookie-urile. Modul in care faceti acest lucru depinde de tipul de modul cookie.

Pentru a afla mai multe despre activarea/dezactivarea sau stergerea cookie-urilor din browser puteti accesa aceasta pagina: http://www.allaboutcookies.org/
Unele browsere de navigare au functia „Nu urmari” care permite utilizatorilor sa nu fie urmariti in timpul navigarii. Blocarea cookie-urilor sau folosirea modului „Nu urmari” pot bloca anumite functionalitati de pe site-urile noastre.

Cum dezinstalez/sterg cookie-urile?

Dezactivarea cookie-urilor poate face dificila sau chiar impracticabila navigarea pe anumite site-uri web. De asemenea nu va mai puteti bucura de o experienta placuta de navigare si implicit de toate beneficiile oferite de catre website-ul respectiv.

Browserele actuale ofera posibilitatea utilizatorilor de a schimba setarile cu privire la cookie-uri. Acestea se regasesc de regula in meniul „Ajutor”, „Optiuni” sau „Preferinte” din cadrul browsere-lor.

Mai jos gasiti informatii cu privire la cookie-uri de la cele mai populare browsere de navigare pe internet:

Internet Explorer Mozila Firefox Safari Google Chrome

Politica privind confidentialitatea si prelucrarea datelor cu caracter personal

GDPR PE INTELESUL DUMNEAVOASTRA

Siguranta datelor dumneavoastra este cea mai importanta pentru noi, de aceea tratam cu SERIOZITATE si IMPLICARE orice aspect privind protectia datelor dumneavoastra.
Mai mult decat atat, ne AMBITIONAM sa va oferim o experienta unica atat in cadrul magazinului online cat si in fiecare punct de lucru pe care-l vizitati.

CE SE INTAMPLA INCEPAND CU 25 MAI 2018?

Incepand cu aceasta data, va fi pus in aplicare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) cunoscut ca si GDPR (General Data Protection Regulation).
Asta inseamna ca orice Operator/entitate care prelucreaza date cu caracter personal trebuie sa aplice aceste noi cerinte si sa ofere intr-un mod transparent informatii cu privire la modul in care sunt prelucrate datele.

DE CE-MI SUNT PRELUCRATE DATELE?

Avand in vedere necesitatea conformarii cu dispozitiile GDPR, precum si faptul ca suntem dedicati in a avea grija de datele dumneavoastra cu caracter personal (care pot include nume, prenume, adresa e-mail, s.a. in functie de scopul prelucrarii) care se regasesc in baza noastra de date, va informam ca acestea sunt utilizate doar in scopul indeplinirii cu succes a proceselor desfasurate in relatia cu dumneavoastra (amintim cateva procese fara a ne limita la acestea: REZERVARE/VANZARE/DERULARE COMENZI, TRANSPORT si LIVRARI, GARANTII si SERVICE, intretinerea relatiilor cu clientii – SERVICIUL SUPORT CLIENTI, desfasurarea proceselor de recrutare).

CE OPTIUNI AM?

De a va exercita drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal si in acest sens, va rugam sa consultati sectiunea. Drepturile persoanei vizate

CUM MA INFORMEZ SUPLIMENTAR CU PRIVIRE LA NOILE REGLEMENTARI?

Suntem dedicati protectiei si securitatii datelor dumneavoastra si ne dorim sa fiti informati si sa decideti in cunostinta de cauza asupra modului în care sunt folosite informaţiile pe care ni le comunicaţi.


In acest sens, va rugam sa consultati si paginile urmatoare pentru a afla mai multe informatii cu privire la aplicarea „GDPR” incepand cu data de 25 mai 2018 si cum se transpune acesta in relatia noastra

CUM VA POT CONTACTA?

In cazul in care mai aveti neclaritati sau doriti si mai multe informatii suplimentare legate de protectia datelor, va rugam sa ne transmiteti un e-mail la adresa gdpr@algabeth.ro si va vom raspunde in cel mai scurt timp.

Nota: ALGABETH se aliniaza tuturor masurilor legislative privind protectia datelor cu caracter personal.

INFORMARE PRIVIND APLICAREA „GDPR” IN CADRUL ALGABETH COM SRL

0. INTRO:

Incepand cu data de 25 mai 2018, se aplica Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)
denumit in continuare „Regulamentul GDPR”.

Va rugam sa consultati informatiile din prezentul document deoarece acesta exprima politica companiei ALGABETH cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

In cadrul ALGABETH COM SRL prelucram datele cu caracter personal exclusiv in cadrul dispozitiilor legale cu privire la protectia datelor cu caracter personal vezi baza legala.

DEFINITII:

 • Operator = Operatorul care prelucreaza date in sensul Regulamentului GDPR este ALGABETH COM SRL, firma inmatriculata la Registrul Comertului cu Nr. J29/1056/1997, cod fiscal RO 9801703 si Comuna Brazi – Sat Popesti, str. Parului, nr. 82, Judetul Prahova, Cod postal 107087, denumit in continuare „Operatorul” sau „ALGABETH”.
 • Date contact ale departamentului responsabil pentru protectia datelor = Adresa la care pot fi transmise solicitari de informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal: Comuna Brazi – Sat Popesti, str. Parului, nr. 82, Judetul Prahova, Cod postal 107087 in atentia DEPARTAMENTULUI RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR sau la adresa de email gdpr@algabeth.ro
 • Cookies = Un „cookie” este un fisier de mici dimensiuni, format de regula din litere si cifre. Acesta este descarcat in memoria unui calculator sau a altui tip de dispozitiv folosit pentru navigarea pe internet (smartphone, tableta, etc), atunci cand utilizatorul acceseaza un anumit site web.
 • Persoana vizata in sensul Regulamentului GDPR = persoana fizica identificata sau identificabila (care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare: nume, numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul/mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale).
  Persoana vizata poate fi solicitantul unui serviciu oferit de catre Operator, precum si orice alta persoana fizica ale carei date cu caracter personal sunt transmise catre Operator (cu titlu exemplificativ un client sau potential client, un candidat pentru un anumit post disponibil, un utilizator al site-ului Operatorului etc.).
 • Categorii de date prelucrate = Datele cu caracter personal (prenumele, numele, data nasterii, adresa, nr. de telefon si adresa de e-mail etc.) sunt prelucrate de catre noi doar in situatia in care introduceti aceste date intr-o rubrica de pe site sau ni le transmiteti prin e-mail.
 • Prelucrarea datelor personale: inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

1. SCOPURILE SI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII DATELOR DVS.:

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 si a legislatiei conexe, scopurile pentru care prelucram datele dumneavoastra personale vizeaza strict relatia dedintre ALGABETH si persoana vizata. Informatiile pe care ni le furnizati sunt tratate cu maxima confidentialitate si exclusiv in scopurile pentru care au fost colectate.
Va rugam sa consultati mai jos detalierea scopurilor pentru care prelucram date si temeiul juridic:

1.1. CONTRACTAREA SI ADMINISTRAREA RELATIEI CU CLIENTII:

a. Accesarea site-ului:
La fiecare accesare de catre un utilizator a unei pagini din oferta noastra si la fiecare deschidere a unui fisier, datele de acces sunt salvate de catre noi si partial de catre terti sub forma unor fisiere de tip protocol.
Fiecare set de date cuprinde: pagina de internet de pe care accesati pagina noastra, adresa IP, data si ora accesului, solicitarea clientului, codul de raspuns http, cantitatea de date transferata, informatii despre programul de navigare si sistemul de operare folosit de dumneavoastra.

b. Date pentru contul de client:
In momentul crearii unui cont de client cu ajutorul optiunii „client nou“, datele dumneavoastra vor fi salvate in baza de date a companiei ALGABETH.
Aveti posibilitatea de a solicita oricand stergerea datelor dumneavoastra si a contului dumneavoastra de client.
In cazul in care plasati o comanda pe site-ul nostru, datele vor fi prelucrate in scopul desfasurarii cu succes a procesului de vanzare.

c. Date pentru plasarea unei comenzi:
Datele cu caracter personal stocate vor fi utilizate in scopul derularii contractelor si procesarii solicitarilor dumneavoastra.
Ulterior finalizarii derularii contractului sau solicitarii dumneavoastra, datele dumneavoastra sunt salvate tinand cont de termenele de pastrare conform legislatiei fiscale si comerciale si acolo unde este cazul pe o durata necesara pentru protejarea drepturilor Operatorului.

d. Datele pentru serviciul newsletter:
In momentul in care va oferiti datele pentru a beneficia de serviciul nostru de newsletter, datele dumneavoastra sunt utilizate de ALGABETH doar in scopul trimiterii de mesaje de marketing direct.
Prin actiunile de marketing direct va putem tine la curent cu produsele, serviciile si campaniile noastre, respectand dispozitiile legale in vigoare.
Utilizarea datelor inceteaza de indata ce renuntati la serviciul newsletter.
Aveti posibilitatea de a renunta oricand si in mod gratuit la serviciul newsletter prin: bifarea optiunii “Dezabonare” din cadrul newsletterului sau trimiterea unui email la adresa gdpr@algabeth.ro prin care solicitati in mod expres dezabonarea.

1.2. ACTIVITATI DE RECRUTARE:

In vederea transmiterii rapide a candidaturii dumneavoastra pentru unul dintre posturile disponibile in cadrul ALGABETH, puteti transmite CV-ul tau pe adresa de email info@algabeth.ro.

Datele si documentele dumneavoastra le vom utiliza exclusiv pentru prelucrarea cererii dumneavoastra, respectiv pentru a identifica un post corespunzator disponibil in cadrul ALGABETH.
Acestea sunt salvate in baza noastra de date, sunt protejate impotriva accesului neautorizat si prelucrate in conformitate cu legislatia in vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

1.3. ADMINISTRAREA AFACERII: POLITICA COOKIES

Pentru a va imbunatati experienta de navigare online, folosim cookie-uri care faciliteaza utilizarea magazinului online ALGABETH COM SRL de catre vizitatori.

In general, rolul cookie-urilor este de a asigura o interactiune rapida si facila intre utilizatori si site-urile web.
De asemenea cookie-urile sunt folosite pentru ca utilizatorii sa-si poate relua cu usurinta activitatile la urmatoarele accesari ale unui site web, vizitat anterior.
Practic, cookie-urile spun serverului care sunt paginile ce trebuie afisate utilizatorului, fara ca acesta sa fie nevoit sa-si aminteasca paginile in care a navigat sau sa navigheze in intreg site-ul de la inceput.
Va rugam sa consultati Politica Cookies pentru a obtine informatii detaliate.

Nota: In situatia in care vom intentiona sa prelucram datele dvs. cu caracter personal intr-un alt scop decat cele mentionate mai sus, va vom furniza, inainte de aceasta prelucrare ulterioara, informatii privind scopul secundar respectiv si orice informatii relevante.

2. DREPTURILE DVS. IN CALITATE DE PERSOANA VIZATA CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL FURNIZATE:

2.1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE SI CUM POT FI EXERCITATE

Potrivit Regulamentului GDPR, in calitate de persoana vizata beneficiati de un cumul de drepturi, respectiv:
a. Dreptul la informare si acces la date cu caracter personal: dreptul de a obtine o confirmare a faptului ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective.
b. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului si de a obtine, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc si/sau de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mentiunea ca in cazul unui cont online aceste modificari le puteti efectua personal din sectiunea de editare a datelor contului.
c. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica anumite motive mentionate in Regulamentul GDPR.
d. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri.
e. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si de a le transmite catre un al operator.
f. Dreptul la opozitie: dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in conditiile Regulamentului GDPR.
g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.
h. Dreptul sa va adresati printr-o plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) in situatia in care considerati ca datele dumneavoastra nu au fost prelucrate in conformitate cu prevederile legale.

Cum va puteti exercita aceste drepturi?

Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus, va rugam sa va adresati prin cerere scrisa, datata si semnata la adresa e-mail: gdpr@algabeth.ro, ori la adresa postala: Comuna Brazi – Sat Popesti, str. Parului, nr. 82, Judetul Prahova, Cod postal 107087, in atentia departamentului responsabil cu protectia datelor.

In cat timp raspundem solicitarilor transmise de dumneavoastra?

In termen de cel mult o luna calculat de la primirea cererii dumneavoastra vi se vor furniza informatii privind actiunile intreprinse sau acolo unde este cazul privind motivele pentru care nu pot fi luate masurile solicitate.

Nota: Va rugam sa aveti in vedere faptul ca pentru a da curs unei cereri de acces la date cu caracter personal vom lua toate masurile rezonabile pentru a verifica identitatea persoanei vizate.


De asemenea, conform Regulamentului GDPR, termenul de raspuns mentionat mai sus poate fi prelungit cu cel mult doua luni in situatia in care este necesar, tinandu-se cont de complexitatea si numarul cererilor, urmand sa va informam cu privire la acest aspect, daca va fi cazul.

3. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Destinatarii care prelucreaza datele cu caracter personal in cadrul Uniunii Europene au obligatia respectarii acelorasi prevederi legale, oferind acelasi nivel de protectie ca si Operatorul.

3.1. TRANSMITEREA DATELOR IN SCOPUL PROCESARII COMENZILOR

Datele cu caracter personal stocate de ALGABETH sunt transmise colaboratorilor nostri in scopul finalizarii/livrarii comenzilor.
Spre exemplu, vor fi transmise datele dumneavoastra catre firmele de curierat, in cazul in care optati pentru livrarea comenzii prin curier.

In cazul in care selectati optiunea de a achita online cu plata cu un card bancar, este important sa stiti ca aceasta operatiune se desfasoara inr-un mod sigur pe site-ul pus la dispozitie de procesatorul de plati, iar ALGABETH
transmite catre procesatorul de plati doar date referitoare la comanda dumneavoastra (ALGABETH nu acceseaza si nu proceseaza nicio data personala referitoare la cardul bancar).

3.2. TRANSMITEREA DATELOR IN SCOPUL FUNCTIONARII SERVICIUL NEWSLETTER

Pentru a fi siguri ca acest serviciu functioneaza la parametrii doriti, folosim un tert specializat in domeniul livrarii e-mailurilor, respectiv platforma mailchimp.com ce apartine The Rocket Science Group.
Politica acestuia in domeniul protejarii datelor se regaseste aici : https://mailchimp.com/legal/privacy/ .

Puteti oricand renunta la serviciul newsletter – apasand butonul „Unsubscribe” din e-mailul receptionat, fie prin transmiterea unui email la adresa gdpr@algabeth.ro prin care solicitati in mod expres dezabonarea.

3.3. TRANSMITERE CATRE INSTITUTII PUBLICE, INSTANTE DE JUDECATA, PRECUM SI AUTORITATI COMPETENTE SA CERCETEZE SAVARSIREA FAPTELOR PENALE

In cazuri speciale, atunci cand se impune acest lucru prin lege, compania ALGABETH poate sa ofere institutiilor competente informatii cu privire la date cu caracter personal.

3.4. TRANSMITERE CATRE ALTI TERTI

Pentru a va oferi o experienta cat mai placuta in mediul online, ne preocupam constant sa imbunatatim/facem mentenanta programelor software utilizate.
In acest sens, avem incheiate contracte de dezvoltare cu firme specializate in domeniul programarii si al mentenantei software.

3.5. SERVICIUL DE CHAT ONLINE SI TICKET SUPORT

Pentru asigurarea de suport in utilizarea site-ului ALGABETH si pentru o experienta personalizata va punem la dispozitie serviciile de chat online si ticket support.
Folosim serviciile de chat online Tawk.to, compania este aliniata la politicile de prelucrare a datelor cu caracter personal. Detalii la adresa https://www.tawk.to/data-protection/gdpr/

3.6. SERVICIUL DE ANALIZA WEB GOOGLE ADWORDS/ANALYTICS

Pagina noastra de internet utilizeaza serviciul de analiza web „Google Adwords/Analytics“ al societatii Google Inc., in scop statistic.

Aceasta pagina de internet utilizeaza Google Analytics, un serviciu de analiza al web-ului pus la dispozitie de Google, Inc. („Google”), care la randul sau, utilizeaza cookies.
Informatia generata de cookie despre modul dumneavoastra de utilizare al site-ului va fi transmis si stocat pe serverele Google din SUA.

In cazul in care anonimizarea adresei IP este activata, IP-ul dumneavoastra va fi scurtat in spatiul statelor membre al Uniunii Europene sau a altor terti membrii ai Spatiului Economic European.
Doar in cazuri exceptionale, adresa IP intreaga va fi transmisa catre un server Google in SUA si scurtata acolo.
Anonimizarea IP este activata pentru acest site.
Google va folosi aceasta informatie in numele operatorului acestui site pentru scopul evaluarii utilizarii dumneavoastra a site-ului, va genera rapoarte despre activitatea pe site pentru operatori de pagini web si le va furniza si alte servicii legate de activitatea site-ului si utilizarea internetului.

Adresa IP pe care o transmite browserul dumneavoastra nu va fi asociata cu alte date detinute de catre Google.
Puteti refuza utilizarea cookie-urilor, prin selectarea setarilor adecvate ale browserului dumneavoastra, insa in aceasta situatie s-ar putea sa nu mai puteti utiliza toate functionalitatile site-ului.
Puteti, de asemenea, opta pentru a nu mai utiliza Google Analytics pe viitor prin descarcarea si instalarea Google Analytics Opt-out Browser Addon pentru browserul dumneavoastra: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .


Nota: Informatii suplimentare sunt disponibile pe paginile: Google Analytics terms of service si Google Analytics .

4. BAZA LEGALA

Pentru si mai multe detalii puteti consulta baza legala:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (accesibil la http://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016 ).
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

 • Managementul de la cel mai inalt nivel se angajeaza ca prezenta politica de confidentialitate sa fie respectata de toti angajatii, prin implementarea procedurilor interne specifice/regulilor privind protectia datelor cu caracter personal, conform bazei legale privind prelucrarea acestora.